Algemene Voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden Student Furniture Holland
 2. Alle bestellingen zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Student Furniture Holland op elk moment herroepen worden. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Bestellingen kunnen worden gedaan via een online account. Indien een bestelling geannuleerd wordt, is de huurder de volledige huursom verschuldigd.
 4. Student Furniture Holland levert tweedehands meubilair. Door het plaatsen van de bestelling, is het de huurder bekend dat het gehuurde bestaat uit tweedehands meubilair.
 5. Student Furniture Holland streeft ernaar meubilair te leveren conform de foto’s op de website. Student Furniture Holland behoudt zich het recht voor een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
 6. Bij aflevering van het gehuurde dient de huurder aanwezig te zijn en zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 7. Aflevering vindt plaats op vooraf overeengekomen tijdstip, datum en locatie. Indien afgesproken tijdstip en datum voor verhuurder niet mogelijk is wegens onvoorziene omstandigheden, wordt een nieuw tijdstip en datum overeengekomen. Indien het gehuurde (vanwege omvang) de gebruikslocatie niet kan bereiken, is dit voor risico van de huurder.
 8. De huurder dient aanwezig te zijn op vooraf overeengekomen tijdstip, datum en locatie. Indien huurder niet aanwezig is, neemt verhuurder telefonisch contact op via opgegeven telefoonnummer. Bij geen gehoor en geen aanwezigheid op de afleverlocatie binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip, wordt het gehuurde meegenomen. De verhuurder brengt € 100,- transportkosten in rekening en neemt contact op om een nieuwe afspraak in te plannen.
 9. Student Furniture Holland is gerechtigd een waarborgsom te vragen. Een creditcard op naam van de huurder is verplicht. De waarborgsom van € 100,- wordt van uw credit card geblokkeerd. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt het gehuurde niet aan de huurder geleverd.
 10. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
 11. Het gehuurde dient in overeenkomst met de bestemming te worden gebruikt.
 12. Het gehuurde mag niet ter beschikking worden gesteld aan derden.
 13. De huurder is gedurende de huurperiode aansprakelijk voor verlies en beschadiging aan het gehuurde door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd en daarnaast wordt de vervangingswaarde van de goederen in rekening gebracht.
 14. De huurder dient bij vermissing, diefstal of brand direct aangifte te doen bij de politie en Student Furniture Holland hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Schade als gevolg hiervan is voor rekening van de huurder.
 15. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht aan derden, aan hun persoon en/of bezitting en die verband houden met het gehuurde.
 16. De huurder dient Student Furniture Holland direct te informeren over beslaglegging, faillissement of surseance van betaling of andere zaken die het eigendomsrecht van Student Furniture Holland schaden. Huurder dient de curator of bewindvoerder direct op de hoogte te stellen van de huurovereenkomst tussen partijen.
 17. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. De huurder kan op eigen kosten zelf een verzekering afsluiten die bovenstaande risico’s dekken.
 18. De huurder dient bij het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn, op de einddatum, het gehuurde in dezelfde staat te retourneren aan de verhuurder waarin het gehuurde is afgeleverd. Schade, anders dan gebruikersschade, aan het gehuurde komt voor rekening van de huurder. Indien het gehuurde gereinigd moet worden wegens buitensporige vervuiling, kan de verhuurder de kosten hiervan verhalen op de huurder.
 19. Student Furniture Holland brengt schade en/of kosten, die conform deze Algemene voorwaarden verhaald kunnen worden op de huurder, in mindering op de waarborgsom. Indien de waarborgsom niet toereikend is, wordt de creditcard belast voor het begrote bedrag. De huurder geeft Student Furniture Holland toestemming om de creditcard hiervoor te belasten.
 20. Het gehuurde wordt aan het einde van de huurperiode op de afleverlocatie opgehaald. Indien het gehuurde niet tijdig ter beschikking staat, wordt voor iedere dag € 50,- extra huur in rekening gebracht.
 21. Vervoer van het gehuurde naar een andere locatie gedurende de huurperiode is niet toegestaan zonder schriftelijke instemming van de verhuurder.
 22. Huurder is verplicht op verzoek van de verhuurder direct toegang te verschaffen tot het gehuurde tijdens de huurperiode.
 23. Reparaties aan het gehuurde mag alleen door Student Furniture Holland worden uitgevoerd. De huurder mag het gehuurde niet demonteren.
 24. De huurder kan gedurende de huurperiode de bestelling annuleren via zijn/haar account. De verhuurder neemt dan contact op om een afspraak te maken voor het ophalen van het gehuurde. Restitutie van de huursom is niet mogelijk.
 25. De huurder kan de bestelling gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren. De verhuurder mag de huurder vragen naar de reden van herroeping, maar de huurder is niet tot opgave van zijn/haar reden(en) verplicht. De bedenktijd gaat in vanaf de dag dat de verhuurder de bestelling heeft bevestigd aan de huurder. De verhuurder verstrekt een modelformulier voor herroeping bij de schriftelijke bevestiging. Indien het gehuurde is geleverd en de huurder de bestelling annuleert binnen de bedenktijd van 14 dagen, neemt de verhuurder contact op om het gehuurde op te halen. De huursom wordt geretourneerd. De verhuurder brengt wel € 100,- transportkosten in rekening.
 26. Klantgegevens worden niet door Student Furniture Holland aan derden verstrekt.
 27. Op alle bestellingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
 28. Een huurperiode kan worden verlengd via de online account.